Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op de Tjongerschool

Wat doet de MR?
Zoals iedere openbare school heeft de Tjongerschool een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, nieuwe beleidsvoornemens, de samenstelling of splitsing van de groepen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het aanstellen van nieuwe leerkrachten, de overblijfregeling enzovoorts. Door de MR kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school.

 

Wie zit er in de MR?
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingsperiode is 3 jaar. Elk jaar stroomt er een ouder en een personeelslid uit en zijn er verkiezingen.

Namens de ouders zitten momenteel Jeroen van Leeuwestijn en Jelly Boersma in de MR. Jeroen is voorzitter. Namens het personeel zitten Geartsje Flisijn (groep 3/4) en Saskia Werner (groep 7/8) in de MR.

Contact met de MR? 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen kan dus een vergadering bijwonen. De vergaderdata staan op de schoolkalender. Vragen of opmerkingen worden bij voorkeur persoonlijk aan de leden voorgelegd. Dit kan ook via het e-mailadres jeroen.hester@gmail.com.

De notulen van elke vergadering worden openbaar gemaakt via de website van de Tjongerschool. Tijdens de jaarvergadering van de TOV (voorheen de zakelijke ouderavond) brengt de MR verslag uit van hetgeen het afgelopen jaar is gedaan.   

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad?
Naast de MR is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behandelt zaken die voor alle openbare scholen binnen De Basis van belang zijn. Ook de Tjongerschool is in deze raad vertegenwoordigd. http://www.gmrdebasisheerenveen.nl


Gerelateerde documenten: