Begaafdheidsprofielschool

Tjongerschool: BegaafdheidsProfielSchool           

De Tjongerschool werkt al 16 jaar structureel aan het geven van onderwijs aan (H)B leerlingen. Sinds 2011 zijn wij een gecertificeerde BegaafdheidsProfielSchool.

“De school heeft een aanpak waarin veiligheid en uitdaging centraal staan. Kenmerkend is de uitspraak: ik kan het nog niet. Na het gecompacte werk stimuleren de leerkrachten de leerlingen met lastiger werk aan de slag te gaan. Laat maar zien wat je kunt. Ouders noemen het feit dat het handelen niet leerkracht afhankelijk is, maar een kenmerk voor de hele school”.  (Opmerking van ouders visitatierapport)

De beelden over school, de onderwijsvisie en manier van werken worden consistent weergegeven en beleefd bij alle geledingen.

·       De ambitie beperkt zich niet tot HB-leerlingen maar betreft alle leerlingen. 
·       Alle leerlingen zijn in beeld dus ook de HB-leerling.
·       Maatwerk is er in alle opzichten.
·       Contact/dialoog met ouders is er structureel en incidenteel.
        Zowel op initiatief van de school maar er is absoluut ruimte voor ouders om het
        contact te zoeken.  (Conclusies visitatie commissie)

Onze schoolvisie voor (hoog)begaafde leerlingen
We streven ernaar dat er op de Tjongerschool voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, (hoog)begaafde leerlingen, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd, waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
Wij zijn van mening dat leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong alle dagen uitgedaagd moeten worden. Wij hebben leerlijnen ontwikkeld voor groep 1 t/m 8. Een leerling heeft hier een passende naam voor bedacht: Denkwerk.
De maatschappij past zich niet aan bij deze leerling . Daarom vinden wij het belangrijk dat naast de uitdaging de leerling leert zich staande te houden in onze maatschappij. Om deze reden krijgen zij ook samenwerkingsopdrachten met klasgenoten die geen ontwikkelingsvoorprong hebben.
Onze leerkrachten zijn geschoold in het (h)erkennen van leerlingen met een voorsprong maar ook  de onderpresterende leerling. Jaarlijks volgen zij verplicht scholingen met betrekking tot (H)B.

Twee leerkrachten van de Tjongerschool hebben de Pientermappen ontwikkeld voor groep 1en 2 en vervolgens voor groep 3 en 4. Deze mappen worden uitgegeven door Eduforce.

Signalering
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong worden via: observaties, de SiDi PO (signaleringssysteem) en door gesprekken met de ouders gesignaleerd. Na de signalering wordt de leerstof gecompact en vervolgens kunnen de leerlingen met de verdiepende leerstof aan de slag.

Groep 1 en 2
De leerkracht staat open voor creatieve uitingsvormen van leerlingen. Hij/zij herkent de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. De leerkracht geeft de leerling opdrachten op een ‘ander niveau’. O.a. door middel van Pienter Opdrachtkaarten.
Deze doen een beroep op creatief denken, handelend bezig zijn volgens een stappenplan. De opdrachten worden in de hele groep nabesproken.
Doordat kinderen op jonge leeftijd worden gerespecteerd voor wie ze zijn en wat ze doen en alle leerlingen bij het leerproces worden betrokken, heeft dat een positieve werking op de sociale omgang met elkaar in de groep Naast de Pienterkaarten wordt gekeken waar voor de leerling een uitdaging ligt ( eigen belangstelling)maar er wordt ook gelet op hoe de sociaal emotionele ontwikkeling is. Durft de kleuter fouten te maken. Wordt er doorgezet als het moeilijk is of past de kleuter zich aan.

Groep 3 t/m 8

SiDi PO gesignaleerde leerlingen en leerlingen met een IQ onderzoek maken de methode gebonden toetsen vooraf. De reguliere leerstof wordt gecompact aangeboden. In de op Eigenwijze map zit verdiepend werk waar ze iedere dag verplicht aan moeten werken.
De leerkrachten houden de leerlingen in de gaten op sociaal een emotioneel gebied. Voor leerlingen waarvan wij denken dat ze onderpresteren volgen wij een vast protocol.

Oudercontacten
Ouders worden door middel van bijeenkomsten geïnformeerd over onderwerpen die betrekking hebben op een ontwikkelingsvoorsprong en of (hoog)begaafdheid.

Tijdens de 10 minuten gesprekken wordt de ontwikkeling doorgesproken.
Er vinden ook individuele gesprekken plaats waar individuele trajecten moeten worden uitgezet.
Meer informatie kunt u vinden in het deelzorgplan. Dit ligt ter inzage bij de directie.